Nächste Veranstaltung:

Homophilias voraussichtlich wieder am 4. Dezember 2021

Voraussichtlich wieder im Dezember 2021

Weitere Veranstaltungen:

Für Euren Terminkalender:

  • 4. Dezember 2021
  • 5. Februar 2022
  • 2. April 2022
  • 4. Juni 2022
  • 1. Oktober 2022

Im August pausieren wir.

Frühere Veranstaltungen:

Einige frühere Veranstaltungen (in Auswahl)...

2018 April 2018 Februar 2017 Oktober 2017 Juni 2017 April 2017 Februar 2016 Oktober 2016 Juni 2016 Februar 2015 Juni 2015 Februar 2014 Dezember 2014 Oktober 2014 Juni Lesung 2014 Juni 2014 Februar 2013 Dezember
zuletzt geändert am 15. Aug. 2021   —   Stand der Daten des Szene-Infosystems: 7. Oct. 2021